Ľubomír Tomáška: Pedagogické aktivity
 
   


Študijné materiály k prednáškovým kurzom a seminárom sú dostupné na moodle.uniba.sk


Prednáška Výzvy súčasnej biológie: P-1

Prednáška Cell Biology: P1

Prednáška Biológia Bunky P-1


Konzultačné hodiny: streda, 16:30-18:00, B1-559
Lab-meetingy: streda, 11:30, B1-501
PhD študenti:

 1. 1.Zuzana Brzáčová: Funkčná a štruktúrna analýza teloméru-viažúcich proteínov kvasiniek

 2. 2.Veronika Vozáriková: Vplyv sukcinylácie na biogenézu mitochondrií


Ukončení PhD študenti:

 1. 1.Ján Frankovský: Úloha posttranslačných modifikácií v regulácii funkcií mitochondrií kvasiniek (obhajoba 2021)

 2. 2.Lucia Zeiselová: Biológia mitochondrií a telomér v kvasinkových modelových systémoch (obhajoba 2019)

 3. 3.Katarína Juríková: The study of proteins involved in yeast telomere maintenance (obhajoba 2018)

 4. 4.Filip Červenák: Nekonvenčné kvasinky ako nástroj pre štúdium evolúcie telomér (obhajoba 2018)

 5. 5.Dana Lajdová: Systematická analýza génov zúčastnených v morfogenéze mitochondrií kvasinky Schizosaccharomyces pombe (obhajoba 2017)

 6. 6.Lucia Šimoničová: Telomerické a netelomerické úlohy proteínov asociovaných s koncami jadrových chromozómov (obhajoba 2015)

 7. 7.Jana Bakkaiová: Úloha mitochondriálnych HMG box obsahujúcich proteínov kvasiniek v udržiavaní mitochondriálnej DNA (obhajoba 2014)

 8. 8.Juraj Kramara: Analýza architektúry kvasinkových telomér (obhajoba 2011)

 9. 9.Katarína Višacká: Biochemická a molekulárno-genetická analýza mitochondriálneho HMG-box obsahujúceho proteínu Gcf1 kvasinky Candida albicans (obhajoba 2011)

 10. 10.Slavomír Kinský: Molekulárna analýza jadrových telomér kvasinky Yarrowia lipolytica (obhajoba 2011)

 11. 11.Stanislava Gunišová: Kvasinkové modely pre štúdium nukleoproteínovej štruktúry jadrových telomér (obhajoba 2010)

 12. 12.Silvia Petrezsélyová: Molekulárno-genetická a biochemická analýza integrity mitochondriálneho kompartmentu kvasiniek (obhajoba 2008)

 13. 13.Júlia Zemanová: Príprava transformačného systému pre kvasinku Candida parapsilosis a jeho využitie pre štúdium lineárnych mitochondriálnych genómov (obhajoba 2005)

 14. 14.Blanka Kucejová: Štúdium mitochondriálnych genómov netradičných druhov kvasiniek (obhajoba 2004)

 15. 15.Roman Szabo: Study of cell morphogenesis and differentiation on yeast Yarrowia lipolytica (obhajoba 2001)


Mgr. študenti:

 1. 1.Tomáš Petrík (Genetika): Vnútrobunková deplécia telomérových proteínov kvasiniek prostredníctvom degrónu indukovaného auxínom

 2. 2.Patrik Babulic (Genetika): Následky regulovanej deplécie proteínu Taz1 na udržiavanie telomér kvasinky Schizosaccharomyces pombe

 3. 3.Diana Mjartinová (Genetika, konzultantka Mgr. Veronika Vozáriková): 2-hydroxyglutarát v patogenéze neurodegeneratívnych ochorení


Ukončení Mgr. študenti:

 1. 1.Lucia Janečková (Genetika; konzultant Filip Červenák): Bunková odpoveď na genotoxický stres spôsobený absenciou telomerázy

 2. 2.Martina Sopkovičová (Genetika, konzultant Filip Červenák): Koevolúcia telomér a teloméru-viažúcich proteínov u askomycét. (obhajoba 2019)

 3. 3.Miroslav Šavel (Genetika, konzultant Ján Frankovský): Analýza vplyvu aktivity enzýmov Krebsovho cyklu na metabolizmus mitochondriálnej DNA. (obhajoba 2019)

 4. 4.Veronika Vozáriková (Genetika): Efekt sukcinylácie na stabilitu a DNA-väzobné vlastnosti mitochondriálnych HMG-box obsahujúcich proteínov. (obhajoba 2019)

 5. 5.Miroslava Kolková (Genetika; konzultantka Katarína Juríková): Predikcia a charakterizácia funkcie vybraných de novo génov u kvasiniek (obhajoba 2018)

 6. 6.Lucia Schwarzová (Genetika): Mechanizmy zbaľovania mitochondriálnej DNA do kompaktných štruktúr. (obhajoba 2018)

 7. 7.Nikola Čanigová (Genetika): Comparative analysis of mitochondrial HMG-box containing proteins. (obhajoba 2017)

 8. 8.Michaela Mišová (Genetika): Identifikácia proteínových partnerov proteínu Teb1 kvasinky Schizosaccharomyces pombe (obhajoba 2017)

 9. 9.Jaroslav Ferenc (Genetika): Nucleo-mitochondrial communication in the yeast Saccharomyces cerevisiae mediated via telomeres. (obhajoba 2016)

 10. 10.Ivana Goffová (Genetika): Stabilita mitochondriálneho genómu v bunkách kvasiniek bez funkčného mitochondriálneho HMG-box obsahujúceho proteínu. (obhajoba 2016)

 11. 11.Ján Frankovský (Genetika): Charakterizácia mitochondriálnej proteín kinázy YGR052w Saccharomyces cerevisiae (obhajoba 2015)

 12. 12.Lukáš Jakl (Genetika): Genetická a biochemická analýza proteínu Mug152/SpTay1 kvasinky Schizosaccharomyces pombe (obhajoba 2014)

 13. 13.Lucia Zeiselová (Genetika): Úloha telomér v odpovedi bunky na zmenu iónových pomerov. (obhajoba 2014)

 14. 14.Filip Červenák (Genetika): Genetická a biochemická analýza proteínu Tay1 kvasinky Yarrowia lipolytica (obhajoba 2013)

 15. 15.Branislav Ivan: (Biochémia): Úloha proteínu Mdm31 v biogenéze mitochondrií Schizosaccharomyces pombe (obhajoba 2013)

 16. 16.Katarína Juríková (Genetika): Kompozícia nukleo-proteínovej štruktúry telozómu Yarrowia lipolytica v evolučnej perspektíve (obhajoba 2013)

 17. 17.Daniel Čižmár (Genetika): Analýza funkcie Myb domén vo väzbe proteínu Tay1 na teloméry Yarrowia lipolytica. (obhajoba 2012)

 18. 18.Dana Lajdová (Genetika): Vnútrobunková lokalizácia mitochondriálneho HMG proteínu YlMhb1 kvasinky Yarrowia lipolytica (obhajoba 2012)

 19. 19.Lenka Kyjacová (Genetika):  Funkčná analýza telomerázovej RNA a vplyv teploty na dĺžku telomér kvasinky Candida parapsilosis (obhajoba 2011)

 20. 20.Tomáš Eichler (Genetika): Novel nonconventional yeast telomeric protein components involved in telomere maintenance and their interconnection with cell division (obhajoba 2011)

 21. 21.Jana Petrovičová (Genetika, konzultantka Katarína Višacká): Komparatívna analýza kvasinkových mitochondriálnych HMG-box obsahujúcich proteínov (obhajoba 2010)

 22. 22.Lucia Šimoničová (Genetika, konzultanti Juraj Kramara a Dr. Miroslav Chovanec): Efekt mutácií v Pso2-závislej DNA reparačnej dráhe na stabilitu jadrových telomér kvasinky Saccharomyces cerevisiae (obhajoba 2010)

 23. 23.Andrea Miháliková (Genetika, konzultant Slavomír Kinský): Analýza dynamiky jadrových telomér kvasinky Yarrowia lipolytica v mutantoch s nefunkčnou telomerázou (obhajoba 2010)

 24. 24.Jaroslava Durdiaková (Genetika): Rekonštitúcia VEGF-závislej signálnej dráhy v Saccharomyces cerevisiae (obhajoba 2010)

 25. 25.Tomáš Venit (konzultant Juraj Kramara): Heterológna expresia génu pre Taz1 proteín v Saccharomyces cerevisiae - evolučné implikácie (obhajoba 2009)

 26. 26.Zdenka Bartošová (konzultantka Stanislava Gunišová): Analysis of function and the mechanism of  regulation  of the telomeric protein Taz1 in Schizosaccharomyces pombe (obhajoba 2009)

 27. 27.Marek Šebesta (Biochémia): Funkčná analýza CpMTP1 pomocou dominantne negatívnych alel. Cena rektora Univerzity Komenského za vynikajúcu diplomovú prácu (obhajoba 2008)

 28. 28.Jana Laláková (Genetika): Charakterizácia mutantov Saccharomyces cerevisiae selektívne rezistentných na ionofóry valinomycín a nigericín. Cena rektora Univerzity Komenského za vynikajúcu diplomovú prácu (obhajoba 2008; konzultantky Silvia Petrezsélyová, Lenka Abelovská)

 29. 29.Hana Kautmanová (Genetika): Vacuolar and mitochondrial communication induced by nigericin in the yeast Saccharomyces cerevisiae. Cena rektora Univerzity Komenského za vynikajúcu diplomovú prácu (obhajoba 2007; spoluškoliteľka Dr. Ingrid Kiššová)

 30. 30.Zuzana Bancíková (Genetika): Genetické a environmentálne parametre ovplyvňujúce stabilitu mitochondriálneho genómu kvasinky Saccharomyces cerevisiae (obhajoba 2007; konzultantky Silvia Petrezsélyová, Lenka Abelovská)

 31. 31.Lenka Abelovská (Biochémia): Vzťah iónovej homeostázy a morfológie mitochondrií kvasinky Saccharomyces cerevisiae. Cena rektora Univerzity Komenského za vynikajúcu diplomovú prácu (obhajoba 2006)

 32. 32.Ľubica Škultétyová (Biochémia): Characterization and partial purification of enzymes involved in regulation of mitochondrial DNA topology in Candida parapsilosis (konzultantka Judita Slezáková; obhajoba 2006)

 33. 33.Jana Gregorová (Biochémia): Odhaľovanie nukleoproteínovej štruktúry mitochondriálnych telomér kvasinky Candida vartiovaarae (spoluškoliteľka Dr. Júlia Zemanová; obhajoba 2006)

 34. 34.Katarína Višacká (Genetika): CamtHMG1: Mitochondriálny proteín Candida albicans s potenciálnou úlohou v stabilizácii mtDNA (obhajoba 2006)

 35. 35.Juraj Kramara (Biochémia): Structure of telomeres in Saccharomyces cerevisiae (obhajoba 2005)

 36. 36.Slavomír Kinský (Genetika): Štúdium bunkovej morfogenézy na nekonvenčnej kvasinke Yarrowia lipolytica (obhajoba 2005)

 37. 37.Veronika Štofaníková (Biochémia): Fyziologická a genetická analýza dimorfizmu Yarrowia lipolytica: Zdroj dusíka, pH, stres a NUP85 (spoluškoliteľ Dr. Roman Szabo, obhajoba 2004)

 38. 38.Ľubomír Lanátor (Biochémia): Expression and purification of yeast mitochondrial single-stranded DNA-binding proteins (obhajoba 2003)

 39. 39.Peter Roháč (Biochémia): Connecting yeast kinome with mitochondria (obhajoba 2003)

 40. 40.Silvia Petrezsélyová (Genetika): Integrity and maintenance of mitochondrial genome of Saccharomyces cerevisiae (obhajoba 2003)

 41. 41.Judita Sadovská (teraz Slezáková) (Genetika): Identifikácia mitochondriálneho proteínu kvasinky Candida parapsilosis viažuceho dvojvláknovú telomerickú DNA (obhajoba 2000)

 42. 42.Júlia Pánková (teraz Zemanová) (Biochémia): Príprava transformačného systému kvasinky Candida parapsilosis (obhajoba 1999)

 43. 43.Andrea Pastoráková (teraz Petrovičová) (Genetika): In vivo a in organello analýza replikácie lineárnych mitochondriálnych DNA kvasiniek (obhajoba 1999)

 44. 44.Lýdia Jakubíčková (Biochémia): Príprava in vitro systému na analýzu DNA-väzobných vlastností kvasinkových mitochondriálnych SSB proteínov (obhajoba 1999)

 45. 45.Radovan Murín (Biochémia): Kompatibilita nukleárnych a mitochondriálnych genómov kvasiniek Williopsis suaveolens (obhajoba 1998)

 46. 46.Roman Szabo (Biochémia): Study of yeast dimorphism on Yarrowia lipolytica (obhajoba 1997)

 47. 47.Rastislav Strieška (Biochémia): Isolation and characterization of heterologous autonomously replicating sequences from the yeast Endomyces magnusii (obhajoba 1996)

 48. 48.Daniel Mihálik (Biochémia): Izolácia mitochondriálneho histónu-podobného proteínu z buniek kvasinky Candida parapsilosis (obhajoba 1996)

 49. 49.Robert Čechmánek (Biochémia): Charakterizácia proteín-tyrozín kinázovej aktivity u kvasinky Saccharomyces cerevisiae (obhajoba 1994)

 50. 50.Martina Dubničková (Biochémia): Nukleo-cytoplazmatické vzťahy a morfogenéza u kvasiniek Endomyces magnusii (obhajoba 1994)


Bc. študenti:

 1. 1. Flóra Sedlárová (Biológia): Evolúcia proteínov in vitro

 2. 2.Martina Babinská (Bioinformatika): Identifikácia proteínových sektorov ako modulárnych kostier proteínov


Ukončení Bc. študenti:

 1. 1.Patrik Babulic (Biológia): Molekulárne mechanizmy rozpoznania a opravy jednovláknových zlomov v DNA (obhajoba 2021)

 2. 2.Laura Drnďáková (Biológia): Netelomérové funkcie telomerázy (obhajoba 2021)

 3. 3.   Tomáš Petrík (Biológia): Sebecké genetické elementy.

 4. 4.Lucia Janečková (Biológia): Úloha pigmentov vo fyziológii a ochrane fungálnych buniek (obhajoba 2019)

 5. 5.Ján Šoltés (Biológia): Nekanonické štruktúry DNA (obhajoba 2019)

 6. 6.Lucia Baďurová (Biológia): Autofágia a jej význam pre normálne fungovanie bunky (obhajoba 2018)

 7. 7.Miroslav Šavel (Biológia): Prióny a ich úlohy v regulácii bunkových funkcií. (obhajoba 2017)

 8. 8.Veronika Vozáriková (Biológia): Posttranslačné modifikácie proteínov a ich význam v regulácii bunkových aktivít. (obhajoba 2017)

 9. 9.Lenka Mišíková (Biológia): Cellular responses to proteotoxic stress. (obhajoba 2017)

 10. 10.Lucia Schwartzová (Biológia): Genetická podstata rezistencie kvasiniek na antifungálne liečivá. (obhajoba 2016)

 11. 11.Nikola Čanigová (Biológia): Translácia v  eukaryotických bunkách. (obhajoba 2014)

 12. 12.Martina Klapáková (Biológia): Genetika spánku. (obhajoba 2014)

 13. 13.Zuzana Brzáčová (Biológia): Mechanizmy a význam programovanej bunkovej smrti (obhajoba 2014)

 14. 14.Jaroslav Ferenc (Biológia): Evolučná biochémia (obhajoba 2014)

 15. 15.Ivana Goffová (Biológia): Telomérový pozičný efekt a jeho význam pre adaptáciu eukaryotických mikroorganizmov na náhle zmeny prostredia (obhajoba 2014)

 16. 16.Ján Frankovský (Biológia): Evolúcia a pôvod telomér (obhajoba 2013)

 17. 17.Tatiana Mesárošová (Biológia): Vzťah telomér k bunkovému starnutiu a onkogenéze (obhajoba 2013)

 18. 18.Soňa Michlíková (Biológia): Polypeptidové rastové faktory a ich úloha v normálnych a nádorových bunkách (obhajoba 2013)

 19. 19.Lukáš Jakl (Biológia). Mikroorganizmy ako model kooperatívneho správania. (obhajoba 2012) 

 20. 20.Lucia Zeiselová (Biológia). Patologické stavy spôsobené poruchami mitochondriálnych funkcií (obhajoba 2012)

 21. 21.Filip Červenák (Biológia). Nekódujúce RNA a ich úloha v regulácii génovej expresie. (obhajoba 2011) 

 22. 22.Kristína Procházková (Biológia). Eukaryotický chromatín a jeho úloha v regulácií génovej expresie. (obhajoba 2011)

 23. 23.Oľga Tichá (Biológia). Reprogramovanie diferencovaných somatických buniek: História, metodológia, mechanizmus a využitie. (obhajoba 2011)

 24. 24.Branislav Ivan (Biochémia). Adaptívny význam stochastických procesov v biológii (obhajoba 2010)

 25. 25.Daniel Čižmár (Biológia). O pôvode druhov po 150 rokoch (obhajoba 2010)

 26. 26.Dana Lajdová (Biológia). Pohlavný výber a jeho úloha v evolúcii (obhajoba 2010)

 27. 27.Elena Ondrisková (Biológia). Evolúcia človeka z pohľadu vývoja stavby tela, kultúry a morálky (obhajoba 2010)

 28. 28.Lenka Kyjacová (Biológia). Biologické aspekty starnutia (obhajoba 2009)

 29. 29.Gabriela Páchniková (Biológia). Syntéza života v skúmavke (obhajoba 2009)

 30. 30.Ľudmila Pečeňová (Biológia). Systémová biológia: história, súčasnosť a výzvy (obhajoba 2009)

 31. 31.Jaroslava Durdiaková (Genetika). Koľko génov má ľudský genóm? (obhajoba 2008)

 32. 32.Lucia Šimoničová (Genetika). Epigenetická regulácia telomér kvasiniek a význam ich štúdia pre ľudskú medicínu. (obhajoba 2008)

 33. 33.Martina Belovičová (Genetika). Chemický svet kvasiniek. (obhajoba 2008)

 34. 34.Anna Farkašová (Genetika). Spoločné a rozdielne znaky kultúrnej a biologickej evolúcie: Ľudský jazyk. (obhajoba 2008)

 35. 35.Alexandra Somsedíková (Genetika). Teloméry a význam ich štúdia pre ľudskú medicínu. (obhajoba 2008)

 36. 36.Zdenka Bartošová (Genetika). Biologická a kultúrna evolúcia: Význam maladaptácií pri formovaní ľudského správania. (obhajoba 2007)

 37. 37.Jana Loduhová (Genetika). Životný cyklu kvasinky Saccharomyces cerevisiae a kmeňové bunky: podobnosti a ich implikácie. (obhajoba 2007)

 38. 38.Peter Holub (Biochémia). Molecular mechanisms of telomere synthesis in diagnosis and therapy of tumours. (obhajoba 2006)

 39. 39.Naďa Lepejová (Genetika). Analýza EF-Tu ako supresora respiračného poškodenia u Saccharomyces cerevisiae spôsobeného mutáciou v mt tRNA. (obhajoba 2006)

 40. 40.Marek Šebesta (Biochémia). Bifunkčné a moonlighting proteíny v metabolizme mitochondriálnej DNA. (obhajoba 2006)

 41. 41.Zuzana Bancíková (Genetika). Poruchy mitochondriálnej DNA v náväznosti na ľudské ochorenia. (obhajoba 2005)

 42. 42.Hana Kautmanová (Genetika). Transport iónov na vnútornej mitochondriálnej membráne Saccharomyces cerevisiae. (obhajoba 2005)

 43. 43.Zuzana Tökölyová (Biochémia). Sex u kvasiniek ako model bunkovej diferenciácie. (obhajoba 2005)

Edukačné aktivity pre stredoškolských študentov a pedagógov:
 1. Projekt TalNet


 2. Genetika v evolúcii, evolúcia v genetike. Debata so stredoškolákmi v rámci Prvej bratislavskej vedeckej cukrárne. 26. máj 2009. Národné centrum pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti, Centrum vedecko-technických informácií Slovenskej republiky. Prezentácia a Videozáznam prednášky.


 1. Lampa - 150 rokov Darwinovej teórie (5.11.2009, TV JOJ Plus)

 2. Lampa - Čo je živé a čo neživé (8.1.2009, TV JOJ Plus)

 3. Lampa - ‘Nobelove ceny’ 2012 (12.10.2012, STV2)

 4. Lampa - ‘Nobelove ceny’ 2013

 5. Lampa - ‘Nobelove ceny’ 2015

 6. Pod lampou - Zázrak menom bunka (8.12.2005, STV2)


 1. DNA - budúcnosť medicíny. Televízna relácia v rámci série Spektrum vedy (25.10.2011, STV2)

 2. Stačí len zastaviť starnutie bunky. Rozhovor pre prílohu denníka SME (23.4.2011) (Tomáš Prokopčák)